ABC uit makelaarsland

Afsluitprovisie
Het bedrag dat de bank in rekening brengt voor het afsluiten van een hypotheek.

Akte van levering
Document dat de notaris opmaakt en ondertekent om de overdracht van onroerend goed (bijvoorbeeld een woning) formeel te maken.

Bankgarantie
Garantie van de hypotheekverstrekker dat de borgsom, die de koper aan de verkoper moet betalen, wordt voldaan.

Bouwdepot
Laat u een nieuwbouwwoning bouwen, dan wordt de hypotheek ‘in depot’ geplaatst.
Daaruit betaalt u in termijnen de grond en de resterende bouwtermijnen.

Bouwrente
De rente die u betaalt voor een woning die nog gebouwd moet worden. U betaalt deze kosten aan de aannemer.

Bruto maandlasten
Het bedrag (zonder verrekening van eventuele belastingvoordelen) dat u maandelijks verschuldigd bent aan de financier.

Courtage
Het bedrag dat u aan de makelaar verschuldigd bent na begeleiding van de koop of verkoop van een woning.

Garantiecertificaat
Garantie Instituut Woningbouw biedt met dit certificaat de garantie dat nieuwbouwwoningen voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.

Hypotheekrente tijdens de bouw
De hypotheekrente die u verschuldigd bent over het bedrag dat u opneemt uit het depot.

Koop-/aannemingsovereenkomst
Bewijs van overeenstemming over de aankoop en bebouwing van een perceel.

k.k. (kosten koper)
Koopt u een woning k.k. (vrijwel alle bestaande woningen) dan bent u verplicht om de overdrachtsbelasting, kosten voor kadastrale rechten en de notariskosten voor het transport te betalen.

Netto maandlasten
Het bedrag dat u maandelijks betaalt aan hypotheeklasten, min de terug te ontvangen belasting.

Onderhands
Zonder ambtelijke (notariële) tussenkomst.

Oversluiten
U sluit een nieuwe hypotheek af voor dezelfde woning, tegen gunstigere voorwaarden. Hypotheekverstrekkers brengen hiervoor meestal een boeteclausule in rekening.

Passeren
Formele ondertekening van de hypotheek- en/of transportakte bij de notaris.

Passeerdatum
De datum waarop de akte bij de notaris passeert.

Persoonlijk inkomen
Als we vragen naar u persoonlijke inkomen, dan bedoelen we uw inkomsten uit arbeid, verminderd met de reis- en beroepskosten.

Taxatie
Waardebepaling van onroerend goed door een (beëdigd) taxateur.

Transportakte
Akte die de overdracht van het onroerend goed vastlegt. De notaris maakt de akte op, ondertekent die en schrijft die in bij het kadaster.

Vrij op naam
De wettelijk verplichte kosten zijn inbegrepen in de koopsom (overdrachtsbelasting, kadastrale kosten en notariskosten). De hypotheekkosten vallen hierbuiten.

Vrijesectorwoning
Woning waarop geen subsidie wordt verstrekt. Ook andere verkoop regulerende bepalingen zijn op deze woningen niet van toepassing.