Privacybeleid Atta Makelaars

Privacybeleid

Atta Makelaars hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Contactgegevens

Atta Makelaars
Overwegwachter 1, 3034 KG Rotterdam
info@atta.nl
T: 010 – 4 33 57 10

Persoonsgegevens die wij verwerken

Atta Makelaars verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij potentiële klanten de volgende persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Het zoekprofiel met uw woonwensen

Bij aankoop en verkoop worden bovengenoemde persoonsgegevens nog aangevuld met:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Kopie identiteitsbewijs met doorhaling BSN nummer
 • Burgerlijke staat

Bij aanhuur en verhuur worden alle bovengenoemde persoonsgegevens nog aangevuld met:

 • Bankgegevens
 • Uittreksel uit het GBA
 • Verklaring hypotheekverstrekker of verhuurdersverklaring
 • Inkomensgegevens en werkgeversverklaring
 • Boekhoudkundige- en Kamer van Koophandel gegevens en accountantsverklaring bij eigen ondernemers

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@atta.nl, dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Atta Makelaars verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • U op de hoogte te brengen van (toekomstig) aanbod waarbij u de mogelijkheid heeft u op ieder gewenst moment weer uit te schrijven.

Nieuwsbrief

Wanneer u akkoord gaat met het privacybeleid van Atta Makelaars, geeft u Atta Makelaars de bevoegdheid om u een nieuwsbrief te sturen waarbij u de mogelijkheid heeft u op ieder gewenst moment weer uit te schrijven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Atta Makelaars neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Atta Makelaars) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Atta Makelaars bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een max. van 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Atta Makelaars deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Atta Makelaars blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Atta Makelaars uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor o.a.:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van onze softwareoplossingen zoals bijvoorbeeld ons CRM-systeem;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het toesturen van de benodigde stukken naar betrokken partijen bij de aankoop en verkoop zoals bijvoorbeeld de notaris, fotograaf, online marketeer, bouwkundige en/of kopersbegeleider;
 • Het toesturen van de benodigde stukken naar betrokken partijen bij de aanhuur en verhuur zoals bijvoorbeeld de verhuurder/beheerder, online marketeer en/of fotograaf;
 • Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

Atta Makelaars deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van Atta Makelaars geeft u hiervoor toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Atta Makelaars gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Atta Makelaars en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@atta.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, zodat wij samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Atta Makelaars wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Atta Makelaars neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle medewerkers van ons kantoor zijn gehouden aan geheimhouding en geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze computersystemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@atta.nl.

Wijzigen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen?

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in februari 2021